Polityka prywatności i cookies

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszego serwisu internetowego https://zakrzepica-sos.pl/, dalej jako „Serwis”.

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Współadministratorami danych osobowych Pacjentów są Panie Anna Narojczyk oraz Beata Narojczyk prowadzące wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą Centrum Flebologii S.C. z siedzibą przy ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa, dalej jako „Administrator” lub „My”.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: informacja@centrumflebologii.pl, nr tel.: 22 613 62 56 lub listownie na adres siedziby.
 3. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego „Użytkownikiem”.
 4. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dzięki, którym możemy zapewnić, że dane są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
 6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iodo@centrumflebologii.pl.
 7. W celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw opisanych w dalszej części Polityki prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej adresy e-mailowe.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Formularz kontaktowy
 1. Cel i podstawa prawna

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu komunikacji z Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

 1. Czas przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Prawa Użytkownika

Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 1. Konto użytkownika (rejestracja konta, logowanie)
 1. Cel i podstawa prawna

Zakładając Konto użytkownika, Użytkownik musi podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Po założeniu konta, istnieje możliwość podania innych danych osobowych takich jak: adres, nr telefonu.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Czas przetwarzania

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy Użytkownik zdecyduje się usunąć konto, Administrator usunie również dane w nim zawarte. Należy jednak pamiętać, że usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Użytkownika z wykorzystaniem jego konta.

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownika ma w każdej chwili możliwość dostępu do swoich danych zawartych na koncie, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz możliwość usunięcia samego konta. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu założenia Konta użytkownika.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 1. Zamówienia
 1. Cel i podstawa prawna

Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Czas przetwarzania

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe widniejące na fakturze będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 1. Prawa Użytkownika

Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO). Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu złożenia zamówienia.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 1. Formularz Diagnostyka zakrzepicy
 1. Cel i podstawa prawna

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz Diagnostyka zakrzepicy przetwarzane będą w celu umówienia wizyty lekarskiej w kierunku diagnostyki zakrzepicy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwykłych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO) czyli skontaktowanie się w celu umówienia wizyty lekarskiej.

Podstawą prawną przetwarzania informacji o stanie zdrowia (szczególnych kategorii danych) jest niezbędność do diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej  (art. 9 ust.2 lit. h RODO).

 1. Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu skontaktowania się z Użytkownikiem w celu umówienia wizyty.

 1. Prawa Użytkownika

Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne ale konieczne w celu kontaktu w sprawie umówienia wizyty. Podanie pozostałych danych jest całkowicie dobrowolne i może mieć wpływ na czas oczekiwania na kontakt ze strony Centrum Flebologii.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 1. ODBIORCY DANYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 3. Poczta Polska - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu dostawy Produktu Klientowi.
 4. podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
 5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu i sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.
 6. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Serwisu).

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Serwis plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

 1. Cele stosowania plików cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

 1. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
 3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.
 1. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być jednak utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej:

 1. Internet Explorer
 2. Mozilla FireFox
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Opera
 1. Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

 1. Google Analytics

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu w Serwisie i jego optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika  i które umożliwiają analizę tego, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookies o sposobie korzystania z Serwisu są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. W  przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w Serwisie, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw należących do EOG. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie Administratora, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności w Serwisie.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analytics przetwarza dane, zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami przygotowanymi przez Google LLC pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności w serwisie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Google AdWords

Serwis może korzystać z narzędzi Google AdWords dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Adwords Serwis jest promowany w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie jakim jest informowanie o realizowanych usługach.

Podczas odwiedzin Serwisu, Google AdWords automatycznie zapisuje na Urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookies, który umożliwia wyświetlanie informacji opartych na zainteresowaniach/potrzebach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania stron Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 1. Narzędzia społecznościowe

W Serwisie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Twitter, Pinterest, Linked in. Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy. Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

 1. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.